Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
www.OLANI.pl


Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów,
które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy tekst stanowi Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.OLANI.pl prowadzonego przez Adriana Jaskólskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Adrian Jaskólski OLANI, ul. Mysłowicka 43E/52, 40-486 Katowice, NIP 954-252-66-02, REGON 241865526, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość.
4. Informacje podane na stronie internetowej www.OLANI.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

II. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają
1. Sklep internetowy („Sklep”) - to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.OLANI.pl
2. Strona internetowa - www.OLANI.pl
3. Sprzedawca - Adrian Jaskólski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Jaskólski OLANI, ul. Mysłowicka 43E/52, 40-486 Katowice, NIP 954-252-66-02, REGON 241865526
4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu Towaru.
6. Kupujący - Klient oraz Konsument łącznie;
7. Towar ( „Produkt”) - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Opis produktu - informacje dotyczące właściwości Towaru umieszczone na Stronie internetowej Sklepu.
9. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Realizacja zamówienia - skompletowanie zamówienia przez Sprzedawcę i przekazanie do wysłania za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta.
11. Formularz zamówienia - znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
12. Cena - wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na Stronie internetowej Sklepu.
13. Koszt wysyłki - koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
14. Pełna Kwota Zamówienia - suma Ceny Towaru i Kosztu wysyłki.
15. Zamówienie - dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
16. Dostawca - firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

III. Przedmiot działalności
1. Informacje dotyczące właściwości towarów przedstawionych na Stronie internetowej www.OLANI.pl zawarte są w Opisie produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie internetowym mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
2. Prezentowane, na Stronie Internetowej www.OLANI.pl, wizerunki towarów mają charakter informacyjny.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
5. Wszelkie promocje obejmujące Sklep internetowy nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

IV. Rejestracja klientów
1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wcześniejszą Rejestrację polegającą na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na Stronie internetowej Sklepu.
2. Rejestracji w Sklepie dokonać mogą pełnoletnie osoby.
3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień (Informacje o Płatniku) powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
4. Rejestracja, dokonywana przez Klienta za pomocą Formularza Rejestracyjnego, ma charakter jednorazowy. Podczas każdych kolejnych zakupów Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
5. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

V. Zakupy - składanie zamówień
1. Warunkiem rejestracji, złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych w zakresie realizacji Zamówień składanych w Sklepie. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego.
2. Zamówienia składa się za pośrednictwem Strony internetowej www.OLANI.pl przez całą dobę.
3. Klient dokonuje złożenie zamówienia poprzez zarejestrowanie się. Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej Sklepu.
4. Złożone zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu jednego lub więcej produktów.
5. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, tj. złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
6. W przypadku zamówienia towaru spersonalizowanego jakim jest dopasowanie do obwodu nadgarstka bądź stworzenie modelu na indywidualne zamówienie klienta, brak jest możliwości odstąpienia od umowy (zwrotu towaru lub wymianie) – podstawa prawna: art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Produkt z nadrukiem nie podlega również wymianie.
7. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
8. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną. Klient otrzymuje, na wcześniej podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia.
9. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
10. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawce.
11. W celu zgłoszenia próśb o dokonanie zmian albo anulowania Zamówienia, koniecznym jest niezwłoczne (do godz. 15:00 dnia złożenia zamówienia) skontaktowanie się drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej z Sprzedawcą.
12. Dane kontaktowe Sklepu dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie.

VI. Ceny
1. Ceny, umieszczone przy każdym Towarze na Stronie internetowej Sklepu, podane są w złotych polskich (PLN), są cenami brutto.
2. Ceny towaru nie uwzględniają kosztów wysyłki, czyli dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu zamówienia. Cena wysyłki zostanie doliczona do pełnej kwoty Zamówienia.
3. Cena umieszczona przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta, na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie wywołuje skutku na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. Sposoby Płatności
1. Klient dokonuje wyboru płatności podczas wypełniania w Formularzu zamówienia.
2. Formy płatności obowiązujące w Sklepie to przelew bankowy oraz system płatności internetowych Przelewy24.

VIII. Realizacja zamówienia i wysyłka
1. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy w ciągu 4-10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy z uwagi na fakt, że wszystkie produkty są wykonywane ręcznie (nie jest to gotowy produkt).
2. Wszystkie zamówienia realizowane są przez firmę kurierską DHL.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski doliczany jest do Ceny Towaru i wynosi 15 PLN brutto do pięciu sztuk zakupionego Towaru, o ile Sprzedawca nie oferuje aktualnie promocji.
4. Klient pokrywa Koszt wysyłki Towaru na podany przez siebie adres w Formularzu zamówienia.
5. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz większości krajów spoza Unii Europejskiej. Zamówienia, poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności. W ww. kwestii Klient powinien kontaktować się drogą mailową lub telefoniczną bezpośrednio ze Sprzedawcą.
6. Dostawy realizowane są w dni robocze.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i celne wynikające z dostawy przesyłki poza terytorium Unii Europejskiej.
8. Jeżeli w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia Towaru. Zaleca się również sporządzenie, w obecności Dostawcy, protokołu zgłoszenia szkody oraz powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcę.
9. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia poda niepoprawne dane wysyłki lub paczka nie zostanie odebrana, to Klient ponosi wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką zamówienia. Ponowne nadanie zamówienia realizowane jest przez firmę kurierską DHL i wynosi odpowiednio 15,00 PLN brutto.

IX. Reklamacje - Rękojmia
1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
b) Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
c) Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia.
d) Została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się, jako producent.
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji, gdy:
a) Udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać.
b) Wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta.
c) Treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny.
b) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
c) Żądać wymiany produktu na wolny od wad.
d) Żądać usunięcia wady.
11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
19. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli biżuteria była niewłaściwie użytkowana. Nie należy zakładać biżuterii (zwłaszcza na dłonie) podczas prac domowych, aby nie narażać jej na uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, zmianę koloru, rozklejenia), lub chemiczne (np. pęknięcia lutów pod wpływem niektórych detergentów).
20. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
21. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
22. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
23. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
24. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
25. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
26. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
27. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
28. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
29. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
30. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
31. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
32. Adresem reklamacyjnym jest: Adrian Jaskólski OLANI, ul. Mysłowicka 43E/52, 40-486 Katowice.

X. Wymiana i zwrot
1. Podstawą wymiany lub zwrotu towaru jest dowód zakupu, który jest dołączany do każdego zamówienia.
2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu klient ma prawo do zwrotu towaru lub jego wymianę na inny asortyment na warunkach oferty z dnia zakupu wymienianego towaru. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym wraz z nienaruszoną metką, opakowaniem oraz dołączonym dowodem zakupu. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
3. Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, bez śladów użytkowania.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 5 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar lub wymieniany należy odesłać na adres: Adrian Jaskólski OLANI, ul. Mysłowicka 43E/52, 40-486 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy lub chęci wymiany na inny towar. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy lub jego wymiany.
7. Aby skorzystać z prawa zwrotu lub wymiany Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez kontakt drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej z Sprzedawcą. Dane kontaktowe Sklepu dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie.

XI. Dane osobowe
1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych
w Formularzu zamówień lub Formularzu Rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.)
2. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania usunięcia ich z bazy danych.
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem Formularza rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

XII. Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność, czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania
i umieszczenia na stronie Sklepu internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie internetowej Sklepu www.OLANI.pl.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
7. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015r.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć